1
Doa Ketika Hendak Mendaki Bukit Safa Sebelum Mulai Sa'i
Bismillahirirahmanir-rahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh, innas-safa wal-marwata min sya'airillah, faman hajjal-baita awi'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim.
Artinya:


"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari syiar-syiar (tanda kebesaran) Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau pun berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Penerima Kebaikan lagi Maha Mengetahui."
2

Doa di atas Bukit Safa Ketika Menghadap Ka'bah
Allahu Akbar , Allahu Akbar , Allahu Akbar , wa lillahi-hamd. Allahu Akbar 'ala ma hadana wal-hamdu lillahi 'ala ma aulana. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul-mulku wa lahul-hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil-khairu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazanal-ahzaba wahdah, la ilaha illallahu wa la na'budu illaiyyahu mukhlisina lahud-dina wa lau karihal-kafirun.
Artinya:
"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekut bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, pada kekuasan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu-Nya, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan memurnikan (ikhlas) kepatuhan semata kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci."
3Doa dalam setiap perjalanan antara Safa dengan Marwah atau sebaliknya:
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahummasta’milni bisunnati nabiyyika wa tawaffani ‘ala millatihi wa a’idni min mudillatil-fitan.
Artinya:
“Ya Allah, bimbinglah kami untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hindarkanlah kami dari fitnah/ujian yang menyesatkan”.
4Doa di Bukit Marwah Selesai Sai
Allahumma rabbana taqabbal minna wa 'afina wa'fu 'anna, wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna, wa 'ala gairika la takilna, wa 'alal-imani wal-islamil-kamili jami'an tawaffana, wa anta radin 'anna. Allahummarhamni bitarkil-ma'asi abadan ma abqaitani, warhamni an takallafa ma la ya'nini, warzuqni husnan-nazari fima yurdika 'anni, ya arhamar-rahimin.
Artinya:
"
Ya Allah Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah perlindungan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepada-Mu. Janganlah Engkau jadikan kami bergantung selain kepada-Mu. Matikanlah kami dalam iman dan Islam secara sempurna dalam keridaan-Mu. Ya Allah rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala kejahatan selama hidup kami, dan rahmatillah kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kepada kami sikap pandang yang baik terhadap apa-apa yang membuat-Mu ridha terhadap kami. Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. "

Posting Komentar

[DOA][hot][recent][5]

 
Top